Egalitatea de şanse şi nediscriminarea

Hotărârea (HG) nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative

Monitorul Oficial nr. 332 din 7 mai 2014
Cu modificările şi completările ulterioare

Ordonanța de urgenta (OUG) nr. 11/2014 privind adoptarea unor masuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Monitorul Oficial nr. 203 din 21 martie 2014

HG nr. 250/2014 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi

Monitorul Oficial nr. 248 din 7 aprilie 2014

Legea nr. 115/2013 privind aprobarea OUG 83/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse si de tratament intre femei si bărbați

Monitorul Oficial nr. 240 din 25 aprilie 2013

Legea nr. 210/1999 privind concediul paternal

Monitorul Oficial nr. 654 din 31 decembrie 1999

HG nr. 1050/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2014 - 2017 şi a Planului general de acţiuni pe perioada 2014 - 2017 pentru implementarea Strategiei

Monitorul Oficial nr. 890 din 8 decembrie 2014

HG nr. 1156/2012 privind aprobarea Strategiei naționale pentru prevenirea si combaterea fenomenului violentei in familie pentru perioada 2013-2017 si a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale pentru prevenirea si combaterea fenomenului violentei in familie pentru perioada 2013-2017

Monitorul Oficial nr. 819 din 6 decembrie 2012

HG nr. 1071/2013 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014 - 2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014 - 2020 pentru implementarea Strategiei naţionale

Monitorul Oficial nr. 75 din 30 ianuarie 2014

OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

Monitorul Oficial nr. 830 din 10 decembrie 2010
Cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 128/2013 pentru abrogarea alin. (2)-(4) ale art. 7 din OUG 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii

Monitorul Oficial nr. 248 din 30 aprilie 2013

HG nr. 933/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei naționale in domeniul egalității de șanse între femei și bărbați (CONES);

Monitorul Oficial nr. 747 din 3 decembrie 2013

Hotărârea nr. 1054/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiilor județene și a Municipiului București în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați

Monitorul Oficial nr. 850 din 20 septembrie 2005

LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*)pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)

Monitorul Oficial nr. 205 din 24 martie 2014

ORDONANŢĂ nr. 6 din 28 ianuarie 2015 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

Monitorul Oficial nr. 78 din 29 ianuarie 2015

LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)

Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011

Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii europene și Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene

http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-treaties_ro.pdf

Regulamentul UE nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17/12/ 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437641721328&uri=CELEX:32013R1303

Directiva 2010/41/UE privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437641813167&uri=CELEX:32010L0041

DIRECTIVA 2010/18/UE A CONSILIULUI din 8 martie 2010 de punere în aplicare a Acordului-cadru revizuit privind concediul pentru creșterea copilului încheiat de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP și CES și de abrogare a Directivei 96/34/CE

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437641870636&uri=CELEX:32010L0018

Directiva Consiliului 2000 / 43 / CE, 29 iunie 2000, cu privire la implementarea principiului tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasiala sau etnica

http://www.cncd.org.ro/legislatie/Legislatie-internationala/Directiva-Consiliului-2000-43-CE-6/

DIRECTIVA CONSILIULUI 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32000L0078

Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (reformă)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32006L0054

Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati privind accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=URISERV:c10935&from=RO

DIRECTIVA 2010/18/UE A CONSILIULUI din 8 martie 2010 de punere în aplicare a Acordului-cadru revizuit privind concediul pentru creșterea copilului încheiat de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP și CES și de abrogare a Directivei 96/34/CE

http://erc-online.eu/wp-content/uploads/2014/04/2010-00904-E.pdf

Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind introducerea de masuri pentru promovarea imbunatatirii securitatii si a sanatatii la locul de munca in cazul lucratoarelor gravide, care au nascut de curand sau care alapteaza

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Directiva%20CE%2085%201992%20protectia%20maternitatii%20-ro.pdf

Directiva 79/7/EEC din 19 decembrie 1978 privind aplicarea treptata a principiului egalitatii de tratament intre barbati si femei in domeniul securitatii sociale.

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Egalitate%20de%20sanse/Directiva%20CE%2041%202010%20privind%20egalitatea%20de%20tratament%20a%20lucratorilor%20-%20ro.pdf

DIRECTIVA 2006/54/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN Ș I A CONSILIULUI din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de ș anse ș i al egalității de tratament între bărbați ș i femei în materie de încadrare în muncă ș i de muncă (reformă)

http://www.justice.gov.md/file/Centrul%20de%20armonizare%20a%20legislatiei/Baza%20de%20date/Materiale%202015/Legislatie/32006L0054.pdf

LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

Monitorul Oficial nr. 326 din 5 iunie 2013

HG 1273/2000 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

Monitorul Oficial Nr. 659 din 15 Decembrie 2000

HG 285/2004 privind aplicarea Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

Monitorul Oficial Nr. 236 din 17 martie 2004

Ordin nr. 649/2001 privind aprobarea Normativului pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2000

Monitorul Oficial Nr. 287 din 31 mai 2001

ORDIN nr. 189 din 12 februarie 2013
pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000"

Monitorul Oficial nr. 121 din 5 martie 2013

ORDONANŢA de Guvern nr. 137 din 31 august 2000 (*republicată*) privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare**)

Monitorul Oficial nr. 166 din 7 martie 2014

O.U.G. nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii

Monitorul Oficial nr. 385 din 21 mai 2008
Cu modificările şi completările ulterioare

O.U.G. nr. 67/2007 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială

Monitorul Oficial nr. 443 din 29 iunie 2007

ORDONANŢĂ nr. 137 din 31 august 2000 (*republicată*) privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare**)

Monitorul Oficial nr. 166 din 7 martie 2014


Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.