Protecţia mediului

OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare

MONITORUL OFICIAL nr. 1.196 din 30 decembrie 2005

Legea nr. 22/2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial Nr. 105 Din 1 Martie 2001

Legea nr. 293/2006 pentru acceptarea amendamentului la Convenţia Espoo (Espoo, 25 februarie 1991), adoptat prin Decizia II/14 a celei de-a doua Reuniuni a părţilor, la Sofia la 27 februarie 2001

MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 26 iulie 2006

Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare

MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 22 mai 2000

Legea nr. 349/2009 pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev la 21-23 mai 2003 şi semnat de România la 21 mai 2003, la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991

MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 noiembrie 2009

Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare

MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 5 august 2004

Ordinul MMGA nr.995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 3 octombrie 2006

Ordinul nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 27 februarie 2006

Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare

MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2009

Ordinul comun MMP/MADR/MAI/MDRT nr.135/84/76/1.284/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 27 aprilie 2010

Ordinul MAPM nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare

MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 30 ianuarie 2003

Ordinul MAPM nr. 864/2002 pentru aprobarea proceduri de evaluare a impactului asupra mediului in conterxt transfrontieră şi de participare a publicului la luarea deciziei in cazul proiectelor cu impact transfrontiera

MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 9 iunie 2003

Ordinul MMP nr. 405/2010 privind constituirea şi functionarea Comisiei de analiza tehnica la nivel central, cu modificările şi completările ulterioare

MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 13 aprilie 2010

Ordinul MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare

MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 27 noiembrie 2007

Ordin MM nr. 1026/2009 pentru aprobarea condiţiilor de elaborare a Raportului de Mediu, Raportului privind Impactul asupra Mediului, Bilanţului de Mediu, Raportului de amplasament, Raportului de Securitate şi a Studiului de Evaluare adecvată

MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 12 august 2009

Ordin nr. 462 din 1 iulie 1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial Nr. 190 din 10 August 1993

L 5/2000 privind amenajarea teritoriului national – Sectiunea a - III – a, zone protejate

Monitorul Oficial Nr. 152 din 12 aprilie 2000

OMMDD nr. 1338/2008 privind procedura de emitere a avizului Natura 2000

Monitorul Oficial Nr. 738/31 oct. 2008

ORDIN al Min transporturilor Nr. 44 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator

MONITORUL OFICIAL NR. 138 bis din 6 aprilie 1998

DIRECTIVA 2003/35/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 26 mai 2003 de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri ș i programe privind mediul ș i de modificare a directivelor 85/337/CEE ș i 96/61/CE ale Consiliului în ceea ce priveș te participarea publicului și accesul la justiție

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0035&from=EN

DIRECTIVA 2009/31/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 23 aprilie 2009 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon și de modificare a Directivei 85/337/CEE a Consiliului, precum și a Directivelor 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0031&from=EN

DIRECTIVA 2014/52/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0052&from=EN

HG 445/2009 privind evaluarea impactului asupra anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2009

OM 135/76/84/1284/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 27 aprilie 2010

OM 19/2010 pentru aprobarea ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potenţiale ale planurilor şi proiectelor asupra ariilor protejate

MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 8 februarie 2010

Directiva Consiluilui Europei 92/43 EEC referitoare la conservarea habitatelor naturale si a florei si faunei salbatice adoptata la 21 mai 1992

ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index-eu.htm

LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*) privind regimul deşeurilor*)

MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 28 martie 2014

HOTĂRÂRE nr. 870 din 6 noiembrie 2013 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor 2014-2020

MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 4 decembrie 2013

HOTĂRÂRE nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase

MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 5 septembrie 2002
Cu modificările şi completările ulterioare

ORDIN nr. 1364/1499 din 14 decembrie 2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deşeurilor

MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 4 aprilie 2007

ORDIN nr. 1385 din 29 decembrie 2006 privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor de gestionare a deşeurilor, adoptate sau aprobate la nivel naţional, regional şi judeţean

MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2007

ORDIN nr. 951 din 6 iunie 2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor

MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 25 iulie 2007

Directiva 2008/98/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437637476790&uri=CELEX:32008L0098

Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437637579030&uri=CELEX:32000D0532

LEGE nr. 6 din 25 ianuarie 1991 pentru aderarea României la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora

MONITORUL OFICIAL NR. 18 din 26 ianuarie 1991

Lege nr. 265 din 15 mai 2002 pentru acceptarea amendamentelor la Convenţia de la Basel (1989) privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora

MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 27 mai 2002

HOTĂRÂRE nr. 788 din 17 iulie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri

MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 2 august 2007
Cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 1168/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri

MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 11 ianuarie 2014

HOTĂRÂRE nr. 1453 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri

MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 24 noiembrie 2008

Decizia 2009/337/CE din 20 aprilie 2009 privind definirea criteriilor de clasificare a instalaţiilor de gestionare a deşeurilor în conformitate cu anexa III la Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437637196361&uri=CELEX:32009D0337

Decizia Comisiei 2009/360/CE din 30 aprilie 2009 de completare a cerințelor tehnice pentru caracterizarea deșeurilor stabilite de Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437637291869&uri=CELEX:32009D0360

Decizia 2013/727/UE de punere în aplicare a Comisiei din 6 decembrie 2013 de stabilire a unei modalităţi de notificare a informaţiilor cu privire la adoptarea planurilor de gestionare a deşeurilor şi a programelor de prevenire a generării deşeurilor şi la modificările de substanţă survenite în cadrul acestora

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437637400063&uri=CELEX:32013D0727

HOTĂRÂRE nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deşeurilor

MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005
Cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRÂRE nr. 210 din 28 februarie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun aquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului

MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007

HOTĂRÂRE nr. 1292 din 15 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor

MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010

ORDIN nr. 757 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor

MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 26 ianuarie 2005
Cu modificările şi completările ulterioare

ORDIN nr.1230 din 30 noiembrie 2005 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor

MONITORUL OFICIAL nr. 1.101 din 7 decembrie 2005

ORDIN nr. 95 din 12 februarie 2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri

MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 8 martie 2005
Cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRÂRE Nr. 95 din 12 februarie 2014 pentru aprobarea măsurilor de gestionare şi a criteriilor specifice de depozitare ale mercurului metalic considerat deşeu

MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 20 februarie 2014

Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437637737210&uri=CELEX:31999L0031

Legea nr. 278/24.10.2013 privind emisiile industriale

MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 noiembrie 2013

Directiva 2010/75/EC privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) – "IED".

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437637886519&uri=CELEX:32010L0075

Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437637973453&uri=CELEX:32000L0076

ORDIN nr. 27 din 10 ianuarie 2007 pentru modificarea şi completarea unor ordine care transpun acquis-ul comunitar de mediu

MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 21 martie 2007

Ordinul nr. 794 din 06 februarie 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 23 februarie 2012

ORDIN nr. 1281 din 16 decembrie 2005 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective

MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 19 ianuarie 2006

ORDIN nr. 2742/3190/305 din 21 noiembrie 2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, a procentajului minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiei de autorizare

MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 20 ianuarie 2012
Cu modificările şi completările ulterioare

Directiva nr. 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437638096983&uri=CELEX:31994L0062

HOTĂRÂRE nr. 235 din 7 martie 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 22 martie 2007

HOTĂRÂRE nr. 173 din 13 martie 2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari

MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 28 martie 2000
Cu modificările şi completările ulterioare

Directiva 96/59 privind eliminarea bifenililor şi trifenililor policloruraţi (PCB/PCT, cu modificările şi completările ulterioare

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437638153858&uri=CELEX:31996L0059

OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 16 aprilie 2015

ORDIN nr. 1225/721 din 29 noiembrie 2005 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

Monitorul Oficial nr. 1161 din 21 decembrie 2005
Cu modificările şi completările ulterioare

Directiva 2012/19/UE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437638261454&uri=CELEX:32012L0019

HOTĂRÂRE nr.322/ 29 mai 2013 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

Monitorul Oficial nr. 348 din 13 iunie 2013

Directiva 2011/65/UE privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice care a abrogat Directiva 2002/95/CE, cu modificările şi completările ulterioare

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437638383339&uri=CELEX:32011L0065

HOTĂRÂRE nr. 1132 din 18 septembrie 2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori

Monitorul Oficial nr. 667 din 25 septembrie 2008
Cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRÂRE nr. 1079 din 26 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori

Monitorul Oficial nr. 780 din 3 noiembrie 2011

Directiva 2013/56/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 Noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori, în ceea ce privește introducerea pe piață a bateriilor și acumulatorilor portabili care conțin cadmiu și sunt destinați utilizării în uneltele electrice fără fir și a bateriilor tip „nasture” cu conținut redus de mercur, și de abrogare a Deciziei 2009/603/CE a Comisiei

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437638540307&uri=CELEX:32013L0056

Regulamentul (UE) Nr. 493/2012 al Comisiei din 11 iunie 2012 de stabilire, în conformitate cu Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a normelor detaliate privind calculul nivelurilor de eficiență a reciclării în procesele de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437638641388&uri=CELEX:32012R0493

HOTĂRÂRE nr. 124 din 30 ianuarie 2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest

Monitorul Oficial nr. 109 din 20 februarie 2003
Cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRÂRE nr. 734 din 7 iunie 2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest

Monitorul Oficial nr. 519 din 15 iunie 2006

Directiva Consiliului 87/217/CEE privind prevenirea și reducerea poluării mediului cu azbest

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437638733904&uri=CELEX:31987L0217

Hotărârea Guvernului nr. 63/2002 privind aprobarea Principiilor de bună practică de laborator, precum şi inspecţia şi verificarea respectării acestora în cazul testărilor efectuate asupra substanţelor chimice

Monitorul Oficial nr. 102 din 6 februarie 2002
Cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr. 266/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 63/2002 privind aprobarea Principiilor de bună practică de laborator, precum şi inspecţia şi verificarea respectării acestora în cazul testărilor efectuate asupra substanţelor chimice

Monitorul Oficial nr. 217 din 9 martie 2006

Hotărârea Guvernului nr. 448/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 63/2002 din 24 ianuarie 2002 privind aprobarea Principiilor de bună practică de laborator, precum şi inspecţia şi verificarea respectării acestora în cazul testărilor efectuate asupra substanţelor chimice

Monitorul Oficial nr. 345 din 22 mai 2007

Ordin comun al ministrului economiei şi comerţului, ministrului sănătăţii publice şi ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 394/728/455/2006 pentru aprobarea Procedurilor privind efectuarea inspecţiilor instalaţiilor de testare şi verificarea studiilor în vederea respectării principiilor de bună practică de laborator

Monitorul Oficial nr. 635 din 24 iulie 2006

Directiva nr. 2004/9/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 februarie 2004 privind inspecţia și verificarea bunei practici de laborator (BPL), cu modificările şi completările ulterioare

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437638825876&uri=CELEX:32004L0009

Directiva 2004/10/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la aplicarea principiilor bunei practici de laborator și verificarea aplicării acestora la testele efectuate asupra substanțelor chimice, cu modificările şi completările ulterioare

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437638919916&uri=CELEX:32004L0010

Hotărârea Guvernului nr. 398/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

Monitorul Oficial nr. 283 din 30 aprilie 2010

Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 122/2010 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

Monitorul Oficial nr. 892 din 30 decembrie 2010
Cu modificările şi completările ulterioare

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cu modificările și completările ulterioare

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437639012220&uri=CELEX:32008R1272

Regulament (CE) nr. 790/2009 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substanțelor și a amestecurilor

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437639077949&uri=CELEX:32009R0790

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437639162660&uri=CELEX:32008R1272R(06)

Regulamentul (UE) nr. 286/2011 al Comisiei, din 10 martie 2011, de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic şi ştiinţific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, cu modificările și completările ulterioare

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437639204639&uri=CELEX:32011R0286

Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice

Monitorul Oficial nr. 840 din 7 decembrie 2007
Cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 249/ 2011 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice

Monitorul Oficial nr. 867 din 8 decembrie 2011

Ordonanța de urgență nr.60 din 12/06/2013 pentru completarea art. 4 alin.(1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice

Monitorul Oficial nr. 355 din 14 iunie 2013
Cu modificările şi completările ulterioare

LEGE nr. 326 din 3 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice

Monitorul Oficial nr. 752 din 4 decembrie 2013

Hotărârea Guvernului nr. 477/2009 privind stabilirea dispoziţiilor referitoare la sancţiunile aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei

Monitorul Oficial nr. 304 din 8 mai 2009

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările și completările ulterioare;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437639275032&uri=CELEX:32006R1907

Regulamentul (CE) nr. 340/2008 privind redevențele și drepturile plătite Agenției Europene pentru Produse Chimice in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), cu modificările și completările ulterioare

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437639405431&uri=CELEX:32008R0340

Regulamentul (CE) nr. 440/2008 de stabilire a metodelor de testare in temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restricționarea substanțelor chimice (REACH), cu modificările și completările ulterioare

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437639465312&uri=CELEX:32008R0440

Regulamentul (UE) nr. 333/2011 al Consiliului de stabilire a criteriilor de determinare a condițiilor în care anumite tipuri de deșeuri metalice nu mai constituie deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437639535570&uri=CELEX:32011R0333

Hotărârea Guvernului nr. 305/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi Consiliului nr. 304/ 2003/CEE privind exportul şi importul produşilor chimici periculoşi

Monitorul Oficial nr. 226 din 3 aprilie 2007

Legea nr. 84/1993 pentru aderarea României la Convenţia privind protecţia stratului de ozon, adoptată la Viena la 22 martie 1985, şi la Protocolul privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, şi pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a părţilor, de la Londra, din 27 - 29 iunie 1990

Monitorul Oficial nr. 292 din 15 decembrie 1993

Ordonanţa Guvernului nr. 9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon şi de abrogare a Ordonanţei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon

Monitorul Oficial nr. 78 din 31 ianuarie 2011
Cu modificările şi completările ulterioare

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon, cu modificările și completările ulterioare

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437639665568&uri=CELEX:32009R1005

Regulamentul (UE) nr. 744/2010 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon, în ceea ce privește utilizările critice ale halonilor

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437639772129&uri=CELEX:32010R0744

Regulamentul (UE) nr. 291/2011 al Comisiei privind utilizările esențiale de laborator și analitice autorizate în Uniune ale substanțelor reglementate, altele decât hidroclorofluorocarburile, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon, cu modificările și completările ulterioare

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437639823518&uri=CELEX:32011R0291

Regulamentul (UE) nr. 537/2011 al Comisiei din privind mecanismul de alocare a cantităților de substanțe reglementate autorizate pentru utilizări de laborator și analitice în Uniune în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437639939948&uri=CELEX:32011R0537

Decizia Comisiei 2010/375/UE din 18 iunie 2010 privind alocarea cantităților de substanțe reglementate altele decât hidroclorofluorocarburile autorizate pentru utilizări esențiale sau critice de laborator și analitice în Uniune în anul 2010 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437639998801&uri=CELEX:32010D0375

Hotărârea Guvernului nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră

Monitorul Oficial nr. 657 din 23 septembrie 2010

Regulamentul (CE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind gazele fluorurate cu efect de seră și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437640431158&uri=CELEX:32014R0517

Regulamentul nr. 1493/2007 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a formatului raportului care trebuie transmis de producătorii, importatorii şi exportatorii de anumite gaze fluorurate cu efect de seră

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437640508811&uri=CELEX:32007R1493

Regulamentul nr. 1494/2007 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a formei etichetelor și a cerințelor de etichetare suplimentare privind produsele și echipamentele care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437640591320&uri=CELEX:32007R1494

Regulamentul nr. 1497/2007 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerințelor de verificare standard în vederea detectării scurgerilor pentru sistemele staționare de protecție împotriva incendiilor, care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437640815267&uri=CELEX:32007R1497

Regulamentul nr. 1516/2007 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor de verificare standard în vederea detectării scurgerilor pentru echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompele de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437640910032&uri=CELEX:32007R1516

Regulamentul nr. 303/2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă în vederea certificării societăţilor comerciale şi a personalului în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompe de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437640995698&uri=CELEX:32008R0303

Regulamentul nr. 304/2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime și a condițiilor de recunoaștere reciprocă pentru certificarea societăților și a personalului în ceea ce privește sistemele staționare de protecție împotriva incendiilor și extinctoarele care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437641056004&uri=CELEX:32008R0304

Regulamentul nr. 305/2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificării personalului însărcinat cu recuperarea anumitor gaze fluorurate cu efect de seră provenite de la instalaţiile de distribuţie de înaltă tensiune

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437641131762&uri=CELEX:32008R0305

Regulamentul nr. 307/2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime pentru programele de formare şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveşte sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437641197240&uri=CELEX:32008R0307

Hotărârea Guvernului nr. 658/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind detergenţii

Monitorul Oficial nr. 460 din 9 iulie 2007

Ordin nr. 333/2008 pentru aprobarea listei laboratoarelor din România care efectuează teste conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind detergenţii 

Monitorul Oficial nr. 385 din 21 mai 2008 

Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind detergenţii, cu modificările și completările ulterioare

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437641255798&uri=CELEX:32004R0648

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 551/2009 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr.648/2004 Al Parlamentului European şi al Consiliului privind detergenţii în scopul adaptării anexelor V şi VI (derogarea privind agenţii tensioactivi)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437641449425&uri=CELEX:32009R0551

Hotărârea Guvernului nr. 1559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României

Monitorul Oficial nr. 955 din 19 octombrie 2004
Cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României

Monitorul Oficial nr. 446 din 26 mai 2005

REGULAMENTUL (CE) NR. 1107/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437641537237&uri=CELEX:32009R1107

Hotărârea Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE)nr.528/2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide

Monitorul Oficial nr. 589 din 6 august 2014

Regulamentul 528 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, cu modificările și completările ulterioare

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1437641619749&uri=CELEX:32012R0528

HG nr. 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului

Monitorul Oficial nr. 802 din 23 noiembrie 2007

HG nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate

Monitorul Oficial nr. 804 din 26 noiembrie 2007

OM nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu

Monitorul Oficial nr. 303 bis din 6 noiembrie 1997
Cu modificările şi completările ulterioare

OM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului

Monitorul Oficial nr. 303 bis din 6 noiembrie 1997
Cu modificările şi completările ulterioare


Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.