A fost aprobat Ghidul solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.2/SE/1, Axa prioritară 1, Obiectiv Specific 1.2 - Sprijinirea specializării inteligente în regiunea Sud – Est

Ghidul solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.2/SE/1, Axa prioritară 1, Obiectiv Specific 1.2 - Sprijinirea specializării inteligente în regiunea Sud – Est, în cadrul „Inițiativei DG Regio pentru regiuni mai puțin dezvoltate”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 a fost aprobat în data de 15.12.020, prin ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației și va fi publicat pe site-ul programului www.inforegio.ro.

Ghidul specific conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte nr. POR/2020/1/1.2/SE/1 de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, informaţii privind specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de verificare si evaluare, o descriere etapelor procesului de everificare si contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitant.

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS 2014+.

Apelul de proiecte are ca scop finanţarea proiectelor listate în cadrul acestuia din regiunea de dezvoltare regională Sud-Est. Construcţia portofoliului respectiv a fost un proces transparent regiunea de dezvoltare menționată, în care au fost implicaţi actorii cheie din sistemul quadruple helix (administrație centrală și locală, instituții de învățământ, entitati de educatie si cercetare, reprezentanti ai mediului de afaceri, IMM-uri, antreprenori, investitori, societate civila, etc), fiind promovată, în special în cadrul atelierelor de descoperire antreprenorială, ţinând cont de aspectele metodologice promovate de Comisia Europeană pentru realizarea Strategiei de Specializare Inteligentă RIS 3. Astfel, mecanismul respectiv a presupus parcurgerea următoarelor etape:
1. Identificare soluții de specializare regională aferente domeniilor RIS3, prin intermediul atelierelor de lucru pentru descoperire antreprenorială organizate în perioada 2017-2019;
2. Organizare apel(uri) regionale pentru colectare propuneri de proiecte pentru portofoliul RIS3, care corespund soluțiilor identificate în etapa 1;
3. Structurare portofoliu de propuneri de proiecte colectate, pe domenii RIS3 şi surse de finanțare pentru identificare proiecte integrate, fără sursă de finanțare unică;
4. Colectare fişe de proiect extinse şi acordare suport promotorilor de proiecte integrate pentru maturare concept şi definire listă proiecte strategice integrate;
5. Avizarea de către Consorțiul Regional de Inovare/Consiliul pentru Dezvoltare Regională a listei cu proiecte strategice integrate recomandate pentru finanțare din POR – Anexa 10.7 la Ghidul solicitantului;

Depunerea proiectelor se va face începând cu data de 15.01.2021, ora 12.00, iar cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 15.03.2021, ora 12.00.
***

Programul Operațional Regional 2014-2020 este unul dintre programele implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții şi gestionate de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management.


Copyright © 2024 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.