Legislație

Legislație europeană

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=RO:32013R1303&from=RO

Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=RO:32013R1301&from=RO

Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32013R1304 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32013R1304 

Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei din 7 ianuarie 2014 privind Codul european de conduită referitor la parteneriat, în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014R0240:32014R0240

Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014R0480:32014R0480

Regulamentul delegat (UE) 2015/616 al Comisiei din 13 februarie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 480/2014 în ceea ce privește trimiterile la Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32015R0616:32015R0616

Regulamentul delegat (UE) nr. 522/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate privind principiile aplicabile procedurilor de selectare și de gestionare a acțiunilor inovatoare în domeniul dezvoltării urbane durabile care urmează să fie sprijinite de Fondul european de dezvoltare regională

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014R0522:32014R0522

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei din 7 martie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, în ceea ce privește metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea obiectivelor de etapă și a țintelor în cadrul de performanță și nomenclatura categoriilor de intervenție pentru fondurile structurale și de investiții europene

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014R0215:32014R0215

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 964/2014 al Comisiei din 11 septembrie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește clauzele și condițiile standard pentru instrumentele financiare

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014R0964:32014R0964

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 821/2014 al Comisiei din 28 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modalitățile detaliate de transfer și de gestionare a contribuțiilor programelor, raportarea cu privire la instrumentele financiare, caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare și de comunicare pentru operațiuni, precum și sistemul pentru înregistrarea și stocarea datelor

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014R0821:32014R0821

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1011/2014 al Comisiei din 22 septembrie 2014 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la modelele de prezentare a anumitor informații către Comisie și normele detaliate referitoare la schimbul de informații între beneficiari și autoritățile de management, autoritățile de certificare, autoritățile de audit și organismele intermediare

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014R1011:32014R1011

Cadrul Strategic Comun 2014-2020

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/csf_part1_ro.pdf

Acordul de Parteneriat 2014-2020

http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/acord-parteneriat/Partnership_Agreement_2014RO16M8PA001_1_2_ro.pdf

Planurile de dezvoltare regională 2014-2020
Achiziţii publice
Ajutor de stat
Finanţe publice
Societăţi comerciale/ cooperative
Construcţii (documentaţie tehnico economică, autorizare) 
Cultură şi culte*
Eficienţă energetică
Protecţia mediului
Egalitatea de şanse şi nediscriminarea
Servicii sociale
Turism
Semnătura electronică
Copyright © 2024 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.